Tietoa meistä

Olemme Suomen finanssialan IT-osaami­sen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähde­koodin ammattilaisia.

Tietoa meistä

Fail-Safen työntekijöiden perustehtävä on tur­vata asiakkaidemme liiketoiminta. Autamme täyttämään viran­omaisten ja standardien vaa­timukset sekä hyötymään datastasi tehok­kaam­min. Haluamme tehdä sen mahdol­lisim­man asiakas­lähtöisesti ja asiakasta kunnioittavasti — toivomme että meitä on helppo lähestyä.

Yrityksemme symboli on liekki. Meille se mer­kit­see intohimon paloa työhömme ja asioiden valottamista sekä lämpöä ja turvallisuutta.

Liekki syttyy — Fail-Safen syntytarina

Laitoin putiikin pystyyn vuonna 2010 alun perin pilvipalveluliiketoimintaa myydäk­seni. Kaluston hankinnassa tuli silloin pientä takapakkia, joten yhtiö jäi vielä vuodeksi pöytälaatikkoon.

Samalla rakentelimme ensimmäisen työn­teki­jämme Esan kanssa Minecraft-peliin lisäosia käyttäen Java-ohjelmointikieltä. Tässä yhtey­dessä kyseistä harraste­pro­jektia varten infra­struktuuri kasvoi sellai­seksi, että siinä jo pystyi tuottamaan kaupallisesti käytettäviä ohjel­mis­toja. Peliaiheen ympäriltä minulla oli sittem­min pieni tiimi, jossa ideoimme harraste­pohjalta sisältöä ja palkkasin muutaman harjoittelijankin tekemään grafiikoita.

Rakentelin tällöin yhdessä avoimen lähde­koo­din yhteisön kanssa Doom 3 -pelimoottoriin perustuvaa pelikehitys­alustaa. Vaikka työs­täm­me päätyi peliin vain muutama kartta, niin Esa kehitteli kuitenkin automaatio-järjestelmän (ComplianceFrame) sekä ensimmäisen version lokien keruusta (HearthGuard) yhdessä kanssa­ni hoitamaan kasvanutta palvelin­infra­struktuuria.

Aikomukseni oli panostaa täysillä peli­alaan, mutta päädyinkin aika pian erää­seen suoma­laiseen finanssialan yrityksen IT-konsultiksi. Näistä viimeisim­pään sain myytyä aiemmin kehittämämme tuotteet HearthGuardin ja ComplianceFramen. Tiiviin yhteistyön tuloksena asiakas kehitti arkkitehtuurijohdollani arkistointituotteen toimimaan yhdessä HearthGuard tuotteemme kanssa, jonka he myöhemmin myivät meille. Sittemmin se on jatkokehitetty Fail-Safe Archive tuotteeksi.

- Mikko Kortelainen, toimitusjohtaja

Keitä me olemme

Olemme Suomen finanssialan IT-osaami­sen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähde­koodin ammattilaisia. Tekijöistämme löytyy laaja kattaus osaajia kaikkiin tarpeisiin. Iältään tekijämme ovat 16–64 vuotta eli talosta löytyy sekä kokemusta että nuoruuden intoa, ja kaikkea siltä väliltä. Tässä meistä neljä:

Jaken profiilikuva

Jakke

ICT-Asiantuntija, Ohjelmistosuunnittelija

Kehitän Fail-Safessa uusia ohjel­mis­toja ja ohjelmoin erilaisia ratkaisuja asiak­kaiden tarpeisiin. Lisäksi teen paljon töitä auto­mati­saation parissa. Luonteel­tani olen rauhallinen, diplomaattinen ja hyvä kuuntelija.

Työhistoriani alkoi metalli­teolli­suudesta: robottihitsaus ja MIG/­MAG/­TIG -hitsaus, kuumasinkitys, CNC -koneistus. Olen toiminut myös taksin­kuljettajana. Ennen nykyistä työtäni autoin kone- ja työkalu­liikettä kehittämään toi­min­taansa verk­ko­kaupan avulla, sekä rakensin val­vonta- ja tieto­järjestelmät yrityksen käyt­töön. Fail-Safeen päädyin sattu­malta, kun kaverini bongasi avoimen työ­paikkailmoituksen. Työ­tarjous vaikutti mielen­kiintoiselta ja moni­puoliselta, ja tässä sitä sitten ollaan.

Sytyn siitä, kun pääsee aloit­tamaan täysin uuden projektin, valitsemaan sopivan tekno­logia­pinon ja sillä aloit­tamaan ongel­man ratkaisun. Työssäni pidän erityisen tärkeänä sitä, että tuot­teen laatu pysyy korkealla tai jopa ylittää vaatimukset sekä on kattavasti testattu vikatilanteiden varalta.

Jyoti

Data Engineer

Teen Fail-Safessa tiedon visuali­sointia käyttäen Splunk-sovel­lus­ta, joka luo kuvaajia, raportteja, hälytyksiä ja rapor­toin­ti­näkymiä koneellisesti luodusta datasta. Olen hyvä analysoimaan ja rat­kai­semaan ongelmia. Vahvuuksiani ovat mukautuvaisuus, omistau­tuminen asioille ja kyky rikkoa omia rajojani.

Olen aiemmin työskennellyt tele­kom­mu­ni­kaatio- ja pankki­alalla, jossa tein tiedon analysointia ja raportointia useille asiak­kaille monimutkaisten tietokanta­hakujen, skrip­tauksen ja erilaisten ra­por­tointi­työkalujen avulla. Keskityin aina sekä henkilö­kohtaiseen, että työnantajani kasvuun. Aiemmalla työn­antajallani sain paljon kiitosta ja arvostusta automaatio­projektin toteu­tuksesta vain muutama päivä töissä aloittamisen jälkeen.

Sytyn työssäni positiivisuudesta ja yhteistyöstä eri alojen asiantunti­joiden kanssa. Innostun myös uusimmista teknologisista ratkaisuista. Olen kiitol­linen löydettyäni uudesta maasta tämän Fail-Safen työpaikan, jossa saan työsken­nellä äärimmäisen kokeneiden ja ammatti­taitoisten ihmisten kanssa.

Jos saan omalla työlläni aikaiseksi pienintäkin positiivista vaikutusta organisaationi tasolla, tunnen oloni onnistuneeksi ja iloiseksi.

Jyotin profiilikuva
Nikon profiilikuva

Niko

Service Delivery Manager

Vastaan Fail-Safessa siitä, että tuot­teemme ja palvelumme siirtyvät sujuvasti asiakkaillemme. Pyrin huomi­oimaan asiakkaiden tarpeet tasa­puolisesti ja vien sovitut hankkeet loppuun. Piirteiltäni olen luotettava ja avoin, ja minulle on tärkeää olla kaikissa toimissani reilu. Asiakkaiden luotta­muksen säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

Ennen Fail-Safea olin mm. Nokia Mobile Phonesilla 11 vuotta eri rooleissa, joista viimeisimpänä System Specialistina. Koin yrityksessä niin nousu- kuin lasku­kaudetkin ja olin mukana kehittämässä Windows Phonelle laitteen etäylläpito-ohjelmistoa. Edeltävät viisi vuotta olin autoalalle analytiikkaa toimitta­vassa yrityksessä nimeltä Autovista, jossa johdin ETL-kehitys­ryhmän toimintaa. Fail-Safeen päädyin etsiessäni uralleni uutta suuntaa pois teknisestä tekemisestä – palvelupäällikön työ sopii minulle hyvin.

Sytyn uusien asioiden tekemisestä. Tässä tehtävässä olen päässyt monen uuden asian eteen, miettimään asioita toiselta kantilta ja hakemaan ratkaisuja eri tavoin.

Erityisen tyytyväinen olen, kun saamme tehdyksi jonkin erityisen haastavan toimeksi­annon ja myös asiakas tuo tämän tyyty­väisyyden ilmi.

Vasily

Ohjelmistokehittäjä

Pääasiallinen tehtäväni on kehittää ja ylläpitää Fail-Safen ohjelmistojen käyttö­liittymiä, jotka ovat osa tuottei­tamme. Olen kuitenkin aina avoin uusien horisonttien valloittamiseen. Olen hyvä luomaan ja automatisoimaan ihmisten ja digitaalisten järjestelmien välisiä vuoro­vaikutuksia ja rakastan työtäni, koska se tarjoaa minulle jatkuvasti uusia luovia tehtäviä ja haasteita ratkaistavaksi.

Olen nopea oppimaan. Se on mielestäni yksi tärkeimpiä ominaisuuksia IT-alalla, sillä tällä alalla täytyy oppia jatkuvasti uusia asioita, ettei jää jälkeen kehityk­sestä. Fail-Safella oloni aikana olen oppinut suunnattoman määrän käytän­nön tietoa uusista teknologioista, IT-alasta ja sovelluskehityksestä.

Fail-Safe on minulle ensimmäinen koko­aikainen työpaikka. Opiskelen samaan aikaan maisterin tutkintoa. Ihailen vilpittömästi sitä tukea, jonka yrityk­semme antaa uusille työntekijöille heidän sopeutuessaan meidän toiminta­tapaamme. Suurin pelkoni sielutto­massa yrityksessä työskentelystä hävisi heti kun tapasin uuden tiimini ja tajusin, kuinka ystävällisiä ja loistavia työkaverini ovat. Rakastan työpaikan positiivista ja iloista ilmapiiriä yhtä paljon kuin tekemääni luovaa työtä.

Nautin suuresti siitä, kun luomukseni toimivat suunnitellusti ja olen todella innostunut kun näen, miten niistä tulee osa huomattavasti suurempaa kokonai­suutta – aivan kuin sovit­taisimme hammas­rattaita monimutkaiseen konee­seen. Täydellisyyden tavoittelulle ei ole toki loppua, mutta Fail-Safe antaa minulle kaiken, mitä tarvitsen matkalla sitä kohti.

Vasilyn profiilikuva